Privatlivspolitik

Bebehandling af oplysninger

Frivillighed

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler og vores behandler  en række personoplysninger.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Clinic Balance bruger og videregiver personoplysninger.

Clinic Balance indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, scanning- svar mv.)

Formål
Clinic Balance behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorie
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter,

Clinic Balance overholder: 

 • Klinikkens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning herunder
 • Dokumentationspligt
 • Basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service- angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Når Clinic Balance indsamler personoplysninger direkte fra patient, giver patient personoplysningerne frivilligt. Patienten er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Clinic Balance. Konsekvensen af ikke at give Clinic Balance personoplysningerne vil være, at Clinic Balance ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at Clinic Balance i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler Clinic Balance  personoplysninger om patienter fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af patienten, vil patientens personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske
  kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Patienten har adgang til egne oplysninger
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er Maria Dam Kosmetisk Klinik forpligtet til at behandle en række personoplysninger om patienter ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sund- hedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata- baser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Patienters personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med patientens forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Patienters personoplysninger videregives alene til patientens pårørende med forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har patienten ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis patienten tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Patienters personoplysninger behandles og opbevares hos databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra Clinic Balance. Databehandlere er p.t. CBIT aps.

Clinic Balance opbevarer personoplysninger om patienter, så længe Clinic Balance har behov for at varetage de overfor angivne formål. Clinic Balance har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Clinic Balance er nødsaget til at opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Patientrettigheder
Patienter har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre
indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Patienter har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Ved spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger eller udnyttelsen af rettigheder kan Clinic Balance kontaktes.